Điạ chỉ: Mầm non B Ngũ Hiệp

Hiệu Trưởng

Trần Thị Hải Yến
Trần Thị Hải Yến

Ngày sinh: 18/4/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội

Trình độ :Đại Học

Vị trí công tác: Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0436825271

Email liên lạc: yentran70@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Soan
Nguyễn Thị Soan

Ngày sinh: 29/1/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Liên Ninh- Thanh Trì _Hà Nội

Trình độ :Đại Học

Vị trí công tác: Cán bộ quản lý

Điện thoại cơ quan: 0436825271

Điện thoại riêng: 0787058558

Email liên lạc: Soantien@gmail.com

Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ngày sinh: 14/12/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội

Vị trí công tác: Phó Hiệu Trưởng

Điện thoại cơ quan: 0436825271

Điện thoại riêng: 0915002270

Email liên lạc: thanhhuyenmnbnguhiep@gmail.com

Mầm non B Ngũ Hiệp

Địa chỉ: Thôn Tương Chúc xã Ngũ Hiệp - Thanh Trì Hà Nội

Điện thoại: 02436825271